Privacy beleid

Privacyverklaring

Stichting Nooit Voorbij respecteert de privacy van iedereen die betrokken is bij de stichting, hetzij financieel (donateurs), hetzij door middel van het meewerken aan projecten en/of producten afneemt die door de stichting via de webshop worden verkocht. De stichting respecteert hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De stichting houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt voor de hele EU. 

Via deze privacyverklaring informeert Stichting Nooit Voorbij u over welke persoonsgegevens er wordengeregistreerd, met welke doelstellingen en met wie degegevens de uitgewisseld. Hier leest u ook welke rechten u heeft om uw gegevens in te zien, op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

De onderstaande privacyverklaring is de enige geldende, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Stichting Nooit Voorbij (gevestigd aan de Talesiuspark27, 2064 LJ Spaarndam) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 12-11-2020 onder nummer: 80882153. De stichting heeft een website: www.stichtingnooitvoorbij.nl, waar een webshop onderdeel van uitmaakt. 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1). Uw persoonsgegevens worden verzameld door Stichting Nooit Voorbij. Onder persoonsgegevens Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld die direct of indirect te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon en waarmee deze persoon te identificeren is. Denk hierbij aan: naam, geboortedatum, adresgegevens en burgerservicenummer. 

2). Welke gegevens verwerkt Stichting Nooit Voorbij van u? 

– Naam;
– Geslacht; 
– Adresgegevens;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Bankrekeningnummer;
– Geboortedatum

Stichting Nooit Voorbij verwerkt enkel de gegevens die u aan de stichting verstrekt. Deze gegevens worden (geheel of gedeeltelijk) aan de stichting verstrekt wanneer u:

a). contact met de stichting opneemt via het formulier op de website.

b). contact met de stichting opneemt via de post, e-mail, telefoon of social media. 

c). solliciteert op een vacature van de stichting en een curriculum vitae bijsluit. 

d). doneert aan de stichting. 

e). een aankoop doet in de webshop van de stichting. 

f). zich inschrijft voor de nieuwsbrief van de stichting. 

g). akkoord gaat met de cookies op de website van de stichting. 

h). meewerkt aan een project van de stichting of de webshop. 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Stichting Nooit Voorbij verzamelt uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden met als doel: 

a). het verwerken en correct afhandelen van uw bestelling in de webshop van de stichting. 

b). het verzenden van de nieuwsbrief waarop u zich heeft ingeschreven. 

c). de mogelijkheid om contact met u op te nemen naar aanleiding van het invullen van het contactformulier op de website van de stichting. 

d). de mogelijkheid om contact met u op te nemen indien u de stichting via post, e-mail, telefoon of social media heeft benaderd. 

e). het verwerken van donaties. 

f). de mogelijkheid om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw sollicitatie. 

g). het verbeteren van de vindbaarheid van de website van de stichting. 

h). het in kaart brengen van technische problemen met betrekking tot de website. 

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch register dat beveiligd is tegen inzien door onbevoegden. Enkel de medewerkers van Stichting Nooit Voorbij die zich bezighouden met het verwerken van de doelen genoemd onder artikel 3, hebben inzicht in de verzamelde persoonsgegevens. 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1). Op grond van artikel 13 lid 2 sub b van de AVG heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en kunt u tegen de verwerking of overdracht van uw persoonsgegevens in bezwaar gaan. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Stichting Nooit Voorbij via het contactformulier op de website van de stichting. 

2). Uw verzoek dient gepaard te gaan met een kopie van een geldig identiteitsbewijs voorzien van uw handtekening. Hierbij dient u uw gegevens te vermelden, zodat de stichting contact met u kan opnemen. De afhandeling van uw verzoek neemt maximaal en uiterlijk twee maanden in beslag. 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van wet- en regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Stichting Nooit Voorbij heeft verzameld, worden deze – na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek – aan de autoriteiten verstrekt. 

Artikel 7 – Bewaartermijn

De persoonsgegevens die door Stichting Nooit Voorbij zijn verzameld en verwerkt worden bewaard gedurende de bij wet bepaalde termijn die passend is bij het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. 

Artikel 8 – Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Het Nederlands Recht is van toepassing op de privacyverklaring en voorwaarden van Stichting Nooit Voorbij en zal worden toegepast bij een gerechtelijke procedure bij eventuele geschillen. 

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Nooit Voorbij via het contactformulier op de website. 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1-1-2021 tot nader order.

Scroll naar boven